Föreläsningar om arbetsklimat, kategorisering, inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, jämlikhet, normer mm.

Tips på öppet bemötande

Hur vi möter varandra spelar roll. Det bemötande du ger en annan människa kan påverka i både positiv och negativ riktning. Det kan handla om att känna sig sedd, respekterad, rättvist behandlad, känna tillhörighet och trygghet.  det kan även innebära motsatsen.

Ibland kan man höra människor som säger att de behandlar alla likadant. Hur går det ihop med den förställningsvärld vi alla har inom oss, med omedvetna fördomar? 

Människor som är medvetna om sina omedvetna fördomar och samhällets begränsande normer och vet hur man kan formulera sig på ett öppet sätt, är jätteviktiga för upplevelsen av rättvisa, trygghet och inkludering. Förutom att känna till normer och sina egna föreställningar är det också bra att ha kunskap om hbtqia och andra minoritetsgrupper. Med kunskap kan en förståelse skapas.

Vad kan det till exempel betyda att vara transperson, vara rullstolsburen eller komma från ett annat land?

Kom-igång-lista öppet och inkluderande förhållningssätt

ANTA INTE – STÄLL ÖPPNA FRÅGOR-  Du vet inget om den person du möter och kan inte ta något för givet. Istället för att exempelvis fråga om någon har flickvän eller pojkvän, använd könsneutrala formuleringar, till exempel; ”partner”. Istället för att säga ”mamma och pappa” kan du fråga hur personens familj ser ut eller använda mer inkluderande ord som till exempel ”föräldrar” eller ”viktiga vuxna”. 

RESPEKTERA – Använd det namn, pronomen och ord för partner som personen du möter själv använder.

BEHÖVER ALLA FRÅGOR STÄLLAS? – Ställ bara frågor vars svar du behöver för att kunna exempelvis utföra ditt arbete.

INTERNET ÄR FULLT AV INFORMATION – Skaffa kunskap som du märker att du saknar, men INTE från dem du möter. Se till att de minoritetspersoner du träffar inte behöver utbilda dig.

VAR PROFESSIONELL – Låt inte dina privata värderingar påverka ditt bemötande negativt.

BLANKETTER, FORMULÄR ETC. – Se över alla blanketter, formulär etc. så att alla kan fylla i dem.

IBLAND BLIR DET FEL – Be om ursäkt om du råkar säga fel, fråga fel, göra fel, låta nyfikenheten ta över etc. Vi vill alla väl, men vi gör alla fel ibland. Det är okej, men be om ursäkt, det är ditt ansvar. 

REFLEKTERA – Reflektera över egna föreställningar, dina egna omedvetna fördomar och normer. Var medveten om hur fördomar och normer kring etnicitet, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion, sexualitet, ålder etc. påverkar ditt möte med andra. Fundera på om det finns saker du kan säga eller göra annorlunda för att alla ska känna sig inkluderade.

EGET BIDRAG – Bidra till en inkluderande och trygg miljö på din arbetsplats/förening/etc. genom att vara lyhörd inför uttryck som bryter mot normerna. Synliggör de som sällan får ta plats genom att aktivt bolla över frågor och inkludera dem i samtal. 

INTE OKEJ – Säg alltid ifrån om du hör nedlåtande skämt, ord eller kränkningar även om det inte gäller dig eller även om du tror att ingen i gruppen berörs av det ord som används. Du vet inte vad personer har för erfarenheter som de inte är öppna med och det ska inte vara normbrytarens ansvar att våga säga ifrån.

ALLA FINNS I RUMMET – Bra tankesätt kan vara ”alla finns i rummet”, som innebär att utgå från att alla olika identiteter, kroppar, synsätt, livssituationer, erfarenheter osv. finns representerade i gruppen när du uttrycker dig. Det handlar inte om att man inte får prata om vissa grupper eller identiteter utan hur man pratar om dem. För att bli mer inkluderande är det viktigt att försöka motverka ett ”vi och dom”- skapande och då kan små förändringar i formuleringar göra stor skillnad. Testa till exempel att säga ”de av oss som har rötter i ett annat land än Sverige” istället för ”de från andra länder”.  

Olika skkor för att visa att vi alla är lika men också helt olika
Rulla till toppen