Föreläsningar om arbetsklimat, kategorisering, inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, normer och normmedvetenhet

Vilka är målgrupper för föreläsningar och utbildningar om inkluderande arbetsplats, omedvetna fördomar, osynliga normer, mångfald, arbetsklimat etc?

Vem passar Ellinors föreläsningar för?

Alla verksamheter där man möter människor.

Många människor har en föreställning att de inte har några fördomar. Och även om man har en varm och välmenande människosyn och på riktigt tycker att alla människor har lika värde, så kan det bli tokigt i ett möte om vi inte ens är bekanta med våra fördomar. Eller inte ens erkänner att de finns där inom sig. Även om vi kan tycka att det är skamligt att upptäcka ens omedvetna fördomar, så är ett första steg att acceptera att vi alla har dem och sedan komma överens om att det är okej, det gör oss inte till dåliga människor, bara till människor. Sedan handlar det om vad man gör med dem.

Ett stort steg mot inkludering och öppenhjärtligt arbetsklimat är med andra ord att aktivt bekanta sig med sin egen inre föreställningsvärld.

Denna föreställningsvärld hänger ofta även ihop med de begränsande normer som kan vara oupptäckta för många. Dessa normer som exempelvis gör att vissa människor exkluderas när andra inkluderas. De är nämligen ofta osynliga, särskilt om man råkar befinna sig mitt i normens epicentrum. Där är det oftast ganska friktionsfritt att leva. Normer gör så att inte alla människor kan leva sitt liv fullt ut, som gör att vissa människor hamnar i maktposition att ”tolerera” andra människor.

Människor som är så lika varandra, men på de sätt som vi är olika, som vi är unika, där sker det splittringar. Istället för att acceptera varandra och hylla det som är olika, skapas det osämja, maktförhållanden, splittringar, det ständiga ”vi och dom”. Handen på hjärtat, visst är det våra olikheter som skapar kreativitet och innovationer, som gör att samhället fungerar och som leder oss framåt i vår gemensamma värld? Enorma mängder forskningsrapporter från lång tid tillbaka, berättar exempelvis just att i en mångfaldsrik och inkluderande verksamhet ökar kreativiteten och innovationskraften. 

Mindre fördomar och vi-och-dom i världen vore bra.
Bilden illustrerar ett par skor som inte passar in i den andra skogruppen. På en homogen arbetsplats är det svårt att våga vara sig själv. Det finns en press på att man ska vara som de andra. Det kan få konsekvenser av att dölja vem man är. En homogen arbetsplats stagnerar.

5-10 sekunder

Föreläsningarna passar verksamheter som önskar öka kunskapen och medvetenheten om mångfald och inkludering och om hur vi människor fungerar när vi möter varandra, om hur vi snabba som gaseller grupperar och generaliserar utifrån stereotyper. Och vilka konsekvenser det kan få. 

I genomsnitt tar det så kort tid som mellan 5 och 10 sekunder för oss att skapa en bild om en annan människa vi möter. Genom att titta. Oftast helt omedvetet dessutom. Vi skannar av ytliga attribut som hår, kläder, könsuttryck, religiösa symboler, etnicitet osv. Vilken påverkan har denna snabbhetsbedömning exempelvis på rekrytering?

Anledningen till varför ni önskar öka er kunskap och medvetenhet kan vara exempelvis att ni önskar en mer mångfaldsrik och inkluderande verksamhet, men vet inte var ni börjar. Ni behöver lotsning i er väg.

Ni vill troligen ha ett arbetsklimat där medarbetare känner sig trygga och sedda. Ett klimat som bygger på öppenhet och vänlighet. 

Kanske önskar ni stärka er attraktivitet som arbetsgivare. Ni kanske har hög personalomsättning, men vet inte varför. Kanske behöver ni utveckla er affär för att fortsätta vara relevanta på marknaden.
De affärsmässiga anledningarna kan vara vitt skilda. 
Det kan handla om att ni inte lyckas rekrytera de personer ni önskar, att engagemanget är lågt, att det skapas ojämnt inflytande i grupper, att det finns en viss jargong osv. 

Eller så är ni bara nyfikna och önskar veta mer. 

Ni kan boka en föreläsning med eller utan workshop. Jag skräddarsyr alltid efter sammanhang, verksamhet och syfte. Minimum föreläsningstid 60 minuter, men när ni ändå har anlitat mig så varför inte passa på till lite djupare engagemang med interaktivitet. Dessa är ämnen som ibland är djupt omedvetna hos oss, så att ha tid för självreflektion, samtal och övningar sätter extra fart på processen.

Rulla till toppen